Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Husky CZ s.r.o.

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Husky CZ s.r.o., IČ 25101625, DIČ CZ25101625, se sídlem Huťská 2985/5, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 49748 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je dle § 419 občanského zákoníku (dále rovněž „OZ“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se podle § 420 a násl. OZ rozumí:
ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění případných pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří "reklamační řád" a dokument „Způsoby dopravy“, podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod – Objednávka. V této souvislosti prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele na znění § 1811 odst. 2 občanského zákoníku, přičemž kupující ještě před uzavřením smlouvy těmito údaji (údaje o prodávajícím, specifikace zboží, cena zboží a případně doprovodných služeb, způsob platby, náklady na dodání a práva z vadného plnění) disponuje a jsou mu známy z objednávky a těchto všeobecných obchodních podmínek.

V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že
• kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku (nese své náklady na poštovné apod.),
• záloha není zásadně vyžadována,
• kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (viz blíže sekce „odstoupení od smlouvy“ těchto všeobecných podmínek),
• kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží
• kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
• kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky, přičemž strany volí coby sudiště Okresní soud v Klatovech. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a prorogace soudu nebude přípustná.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

OSOBNÍ ÚDAJE

1.1 Pokud je Odběratelem fyzická osoba (subjekt údajů), Prodávající při dodávání Produktů bude zpracovávat její osobní údaje. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů písemně kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese obchod@huskyoutlet.cz.

1.2 Prodávající zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

1.2.1 plnění Smlouvy o dodávce na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

1.2.2 dodržení právní povinnosti Prodávajícího stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Prodávajícího uchovávat účetní a daňové doklady)

1.2.3 určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Prodávajícího na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a 

1.2.4 zasílání obchodních sdělení na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Prodávajícího spočívajícího v přímém marketingu.

1.3 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: 

1.3.1 k účelu podle čl. 1.2.1 budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné Smlouvy o dodávce uzavřené se subjektem údajů. Tím není dotčena možnost Prodávajícího tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle čl. 1.2.2, 1.2.3 a/nebo 1.2.4;

1.3.2 k účelu podle čl. 1.2.2 budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Prodávajícího; 

1.3.3 k účelu podle čl. 1.2.3 budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení závazků ze Smlouvy o dodávce. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Prodávajícího ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 1.2.3 před skončením takového řízení;

1.3.4 k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 10.2.4 budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

1.4 Prodávající může na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR předat osobní údaje subjektu údajů pro vnitřní administrativní účely dalším společnostem ve skupině Prodávajícího z důvodu existence oprávněného zájmu Prodávajícího na předávání ve skupině dle recitálu 48 GDPR. 

1.5 Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 1.3 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány. 

1.6 V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR). 

1.7 Pokud se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Prodávající neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

1.8 Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale tyto údaje Prodávající potřebuje k uzavření a plnění Smlouvy o dodávce.

1.9 Učiněním Objednávky subjekt údajů stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku Obchodních podmínek.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ naleznete na tomto odkaze.

Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny pro kupujícího-spotřebitele i pro kupujícího-podnikatele jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Objednávka

Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Slevy uvedené na vydaných slevových poukazech ze strany společnosti HUSKY CZ s.r.o. se nevztahují na zboží zařazené v akční nabídce a již zlevněné zboží. Pokud to není výslovně uvedeno, nelze různé slevy sčítat! Zákazník může při nákupu uplatnit pouze jednu ze slev.
O přijetí objednávky je zákazník informován.
Zboží je zasíláno pouze po České republice.

Dodací lhůta

Pokud je vybrané zboží na skladě HUSKY CZ s.r.o., je dodací lhůta maximálně 7 pracovních dní v závislosti na množství expedice. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty, nebo přepravní službou na uvedenou adresu. Do objednávky uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém Vás přepravní služba zastihne pro převzetí zásilky. Doručení probíhá během dne, nezapomeňte proto v případě potřeby uvést adresu a telefon do zaměstnání.

Platba

Zboží je hrazeno při předání na dobírku.

Poštovné a balné

Aktuální ceník dopravy najdete kliknutím na odkaz http://www.huskyoutlet.cz/informace-o-doprave. Před převzetím zboží prosím zkontrolujte, zda je obal i výrobek neporušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Kontrola funkčnosti výrobku na místě není možná.

Reklamace

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců. Reklamace uplatňujte v záruční době. Zboží zašlete zpět, ve vhodném obalu jako obyčejnou zásilku na adresu HUSKY CZ s.r.o., Na Jarově 4, 130 00 Praha 3, se zřetelným označením "REKLAMACE" a kopií dokladu o nákupu. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata.
Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, nebo akce 1+1 zdarma, musí být reklamováno jako komplet.

V zásilce prosím popište závadu, aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu. V případě oprávněné, neopravitelné záruční závady bude zaslán stejný nový výrobek, nebo vrácena kupní cena.
V této souvislosti Vás informujeme, že pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace, resp. pokud vznikne jakýkoliv spor z kupní smlouvy, máte od 1.2.2016 právo se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Česká obchodní inspekce plní roli mediátora. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1.2.2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

Odstoupení od smlouvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě.
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť občanský zákoník tuto možnost neuvádí.
Vždy přiložte formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (pdf, 42 kB)
Kde zboží vrátit
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to zasláním zboží na adresu:
REKLAMACE
Reklamace HUSKY
Na Jarově 4
Praha 3
130 00
email: reklamace@huskycz.cz
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet v termínu dle platné legislativy. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Opět přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (pdf, 42 kB).

Je dobré vědět:
Obal není nutný
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má HUSKY CZ s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Zboží si můžete vyzkoušet.
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít HUSKY CZ s.r.o s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, akce 1+1 zdarma, nebo byl k objednávce dárek, musí být vráceno jako komplet.

Příklad:
Zákazník si objedná a koupí bundu, doma si ji vyzkouší a zjistí, že by potřeboval menší velikost. Nicméně ji už použil. Nic není ztraceno, vyzkoušením nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy.

Dodržení 14 denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na reklamace@huskycz.cz.
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu nebo společně s dodaným zbožím.

Stručný přehled na závěr

• Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
• Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
• Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
• Zboží může být po dohodě vráceno i později.
• Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
• Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
• Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
• Zákazník obdrží zpět své peníze v termínu dle platné legislativy.

Postup v případě výměny zboží.
Zboží lze měnit – pouze nenošené/nepoužité - zaslat na adresu Na Jarově 4, 130 00 Praha 3, přiložit kopii dodacího listu a faktury + přiložit průvodní dopis, kde zákazník uvede, za jaké zboží chce zboží vyměnit. Pokud bude nové zboží dražší, HUSKY dofakturuje rozdíl, v opačném případě je nutné uvést číslo účtu, kam bude vrácen přeplatek za tohoto zboží.
Lhůta na výměnu je 14 dní od data provedeného nákupu.
Poštovné při výměně zboží si zákazník platí sám ve výši 98 Kč.

Možnost výměny zboží zdarma
Nesedí Vám námi dodaný výrobek, potřebujete jinou velikost, chcete jinou barvu, nebo raději jiný model? Pro tento případ Vám Husky nabízí možnost VÝMĚNY zboží do 14 dnů zcela ZDARMA! Pro realizaci výměny prosím postupujte takto:
Napište na mail vymeny@huskycz.cz
Do emailu napište:
1. Své číslo objednávky
2. Název výrobku, který chcete vyměnit.
3. Požadovaný výrobek, který chcete dodat místo něj či jeho velikostní alternativu.
4. Dodací adresu kam vám bude doručena výměna.

Do druhého pracovního dne Vás bude zpětně kontaktovat náš pracovník výměn zboží, který potvrdí výměnu a termín doručení. Zboží na výměnu Vám bude dodáno ZDARMA přepravní společností Geis na adresu, kterou si napíšete do požadavku, a zároveň Vám bude ZDARMA odvezeno zboží, které chcete vyměnit. Případné rozdíly v ceně výrobků budou řešeny doplatkem, či vrácením rozdílu, podrobnosti sdělí vždy před odesláním pracovník výměn.
Výše uvedeným postupem lze vyměnit pouze zboží zakoupené přes eshop s doručením.
Výměna zboží zdarma je možná pouze jednou.
Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, akce 1+1 zdarma, musí být vyměněno jako komplet. V případě, že byl k objednávce dárek musí vyměňované zboží splňovat stejnou podmínku na základě které byl dárek získán (cena apod.).
Výměnu zboží není možné provést jiným způsobem, než je popsáno výše.

Záruka vrácení peněz
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejste se zbožím spokojen/a, zašlete nám jej zpět a my Vám vrátíme příslušnou částku za zboží, a to pouze převodem na účet. Tuto záruku poskytujeme po dobu 14 dnů od obdržení zásilky. Nepoškozené zboží zašlete zpět jako pojištěnou zásilku (nikoliv na dobírku) na naši adresu. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní je u objednávek s dárkem nebo setů nezbytné vrátit zboží jako celek.

Podmínky zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HUSKY CZ s.r.o., IČ 25101625 se sídlem Huťská 2985/5, 141 00 PRAHA 4 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  - adresa: Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha 3-Žižkov
  - email: obchod@huskyoutlet.cz
  - telefon: 840 022 777

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  - zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  - zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslování, antivirový program, šifrování.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace